Үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн мэдээлэл

Төлбөр хураамжийн мэдээлэл

А. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр шинээр авах тохиолдолд :

-Дэвтрийн үнэ тушаасан баримт

-1 хувь цээж зураг

-Иргэний үнэмлэх бүрдүүлж ирнэ.

Б.Нийгмийн даатгалын дэвтэр шинээр авах тохиолдолд:

-Дэвтрийн үнэ тушаасан баримт

-Ажилд томилогдсон тушаал

-1 хувь цээж зураг

-Иргэний үнэмлэх бүрдүүлж ирнэ.

Хураамж төлөх дансууд

1. Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулсан даатгуулагч сарын төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийг

а.Төрийн банк 300000381791

б.Хаан банк 5990039294 дансаар шилжүүлнэ.

2. Шинээр сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулсан даатгуулагч гэрээний маягтын үнэ 300 төгрөг, гэрээний хавтасны үнэ 1000 төгрөгийг зөвхөн нэг удаад

а.Төрийн банк 300000381791 дансанд тушаана.

3.Эрүүл мэндийн дэвтрийн үнэ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн үнэ, тэтгэврийн дэвтрийн үнэ, тэтгэврийн хувийн хэрэг, архивын лавлагааны хураамж, аж ахуй нэгж байгууллагын “өргүй” бичгийн хураамж зэргийг

а.Төрийн банк 300000381791 дансанд тус тус тушаана.

4.Эрүүл мэндийн сарын даатгалын хураамжийг /1 сар 2400 төгрөг жилээр 28800 төгрөг/

а.Төрийн банк 300000381791

б.Хаан банк 5990076848 дансанд тус тус тушаана.

5.Аж ахуй нэгж байгууллагууд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хураамжийг

а.Төрийн банк 300000381791

б.Хаан банк 5990039294 дансаар тус тус тушаана.

 

НДЕГ-ын даргын 2013 оны 4 дүгээр сарын 29-ний
өдрийн А/189 дүгээр тушаалын хавсралт

Үнэт цаас, маягт, номын үнэ, архивын лавлагааны хураамж

Үнэт цаас, маягт, номын нэр, төрөл, лавлагааны ангилал

Хураамж /үнэ/

1.Үнэт цаас, маягт

1

Нийгмийн даатгалын дэвтэр

1000

2

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ

400

3

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны эмнэлгийн хуудас

300

4

Жирэмсний амаржсаны эмнэлгийн хуудас

300

5

Тэтгэврийн дэвтэр

500

6

Тэтгэврийн хувийн хэрэг

500

7

Үндсэн ажлаас гадуур гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний орлогоос төлсөн шимтгэлийг бүртгэх хуудас

200

2. Хуулийн эмхтгэл, ном

1

Нийгмийн даатгалын холбогдолтой эрх зүйн актын эмхтгэл

10 000

3. Архивын лавлагааны хураамж

1

Даатгуулагч иргэдэд архиваас нэг удаа олгох Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн цалингийн лавлагаа /он харгалзахгүйгээр/

1000

2

Ажил олгогч байгууллага тэтгэврийн санд 1991-1994 онд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн /төлөөгүй/ тухай лавлагаа /он харгалзахгүйгээр/

1000

3

НДЕГ-ын нэгдсэн мэдээллийн цахим баазаас тендерт оролцогч аж ахуйн нэгж, байгууллагын шимтгэлийн өр, авлагатай эсэх болон гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтээр даатгуулагчийн тоо, цалингийн сангийн талаар нэг удаа гаргасан лавлагаа

10 000

4

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нэгдсэн мэдээллийн цахим баазаас гадаад оронд зорчих виз гаргуулах аж ахуйн нэгж байгууллага, даатгуулагч, иргэдийн хүсэлтээр гаргасан лавлагаа /хүн тус бүрээс/

500