Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын эхний хагас жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсон зорилтын биелэлт

0
41

 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ

 

2021.05.24

Зорилт Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин (Тоо хэмжээ, хувь)

Хүрсэн түвшин 

(Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ)

Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр гүйцэтгэлээр (мян.төг)  

Тайлбар

 

1. Хүний нөөцийг чадавхжуулах

1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш       Хэлтсийн 5 албан хаагч хариуцсан албан тушаалын талаар “хуульд орсон өөрчлөлт”-ын тухай сургалтыг явуулаад байна.

             Хэрэгжилт: 100% 

Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш

Хэлтсийн 17 албан хаагч сургалтанд хамрагдсан.

 

Хэрэгжилт: 100%

Гадаад сургалтад албан

хаагчдын хамрагдсан байдал

20 хувиас дээш

17 албан хаагчтай:

ТЗ-ын 8

ТҮ-ын 5 түүнээс жолооч-1, үйлчлэгч-1

Гэрээт харуул-3

НДЕГ-д 7 байцаагч, 2 нягтлан бодогч нар 2021 онд нийт 6 удаагийн сургалтанд хамрагдсан байна.

Хэрэгжилт: 100%  

2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх

3 болон түүнээс дээш жил ажилласан

мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт

70 хувиас дээш

Хэлтсийн 17 албан хаагчдаас 12 нь 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан. Нийт ажилчдын 83%

 

Хэрэгжилт: 100%  

Хэсгийн дундаж: 100%

2. Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах

3 Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан албан

хаагчдын тоо

Гүйцэтгэлээр

Ахлах нягтлан бодогч Г.Гүррагчаа хэлтсийн даргын 2021.04.01 Б/10 тоот тушаалаар “аудитын тайлан зөрчилгүй” гэсэн дүгнэлттэйгээр албан тушаалын 1 сарын цалингаар шагнаж урамшуулсан байна.

Хэрэгжилт: 100%

-Цалин сангаас 1,073,976 төгрөг зарцуулсан байна.  

.

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ,

ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах

Гүйцэтгэлээр

    Хэлтсийн албан хаагчдаас 5 хүн зэрэг дэвийн нэмэгдэл авч байна.

Үүнээс: Дэс түшмэлийн “Дэд зэрэг” –г 2 албан хаагч, Дэс түшмэлийн “Дөтгөөр зэрэг” –г 3 албан хаагч одоогоор олгоод байна.

Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 6 албан хаагч олгоод байна.

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад хуулийн дагуу “Ур чадварын нэмэгдэл”-ыг 5 албан хаагч тус бүрт олгож байна.

Хэрэгжилт: 100%

-Зэрэг дэвийн нэмэгдэл 22-18%

-Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 5-15%

-Ур чадварын нэмэгдэл 25% тус тус олгосон байна.

 –
4 Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал

Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл

ханамжийн санал асуулга

Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш

Албан хаагч нараасаа ажлын байрны сэтгэл ханамжийн судалгаа авч дүн нэгтгэхэд Сэтгэл ханамжийн хувь 84 байна.

Хэрэгжилт: 100%

 –

Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны

зардлыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлээр

Хэлтсийн албан хаагчид сар бүрийн цалин дээр өдрийн 4000 төгрөгөөөр бодож хоол унааны мөнгө  олгогддог.

Хэрэгжилт: 100%

Ажилсан өдрөөс хамаарч өдрийн 4000 төгрөгөөр бодож олгож байна.

Хагас жилийн байдлаар

6,348,000 төгрөг      зарцуулсан байна.

5 Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг Жилд 1-ээс доошгүй удаа

Хэлтсийн албан хаагчдыг аймгийн эрүүл мэндийн газарт бүрэн үзлэг, шинжилгээнд хамруулж, вакцинжуулалтын 1,2 тунд бүгд хамрагдсан байна.

Хэрэгжилт 100%  

Албан хаагчдын хамрагдалт 100 хувь Хэрэгжилт: 100%
Хэсгийн дундаж:100
Үнэлгээний дундаж хувь: 100%

 

 

 

д/д

Зорилт Арга хэмжээний тоо Үүнээс Хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй Биелэлтийн хувь
100% Хэрэгжих шатандаа
70% 30% 0%
 

2

5 9 0 0 0 100%

 

ТАЙЛАНГ ГАРГАСАН:  ХҮНИЙ НӨӨЦ  АЖИЛТАН                                                           Т.НАЦАГМАА/

 

ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН:     ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                           /Б.АЮУШЖАВ /