Авлигаас урьдчилан сэргийлэх

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН...

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Шалгуур Хүрэх үр дүн   Хугацаа Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэл НЭГ.АВЛИГЫН ЭСРЭГ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 1.1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хэрэгжилтийн тайланг хагас бүтэн жилээр тайлагнах 2,4-р...

Нийгмийн даатгалын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм

Засгийн газрын 2014 оны 354 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН  БАЙЦААГЧИЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1. Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, нийгмийн даатгалын...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД