Ёс зүйн дүрэм

Нийгмийн даатгалын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм

Засгийн газрын 2014 оны 354 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН  БАЙЦААГЧИЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1. Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хяналт тавих,  нийгмийн даатгалын байцаагчийн үйл...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД