Ёс зүйн дүрэм

Нийгмийн даатгалын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм

Засгийн газрын 2014 оны 354 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН  БАЙЦААГЧИЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1. Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, нийгмийн даатгалын...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД