Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын эхний хагас жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсон зорилтын...

 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ   2021.05.24 Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин (Тоо хэмжээ, хувь) Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ) Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр гүйцэтгэлээр (мян.төг)   Тайлбар   1....

2021 оны 02-р улирлын Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тоо

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тоо          Дэс дугаар       Захиалга өгсөн газар-байгууллагын нэр   Нэгжийн нэр Ажлын байрны   Ажлын байранд тавигдах шаардлага   Нэр       Хариуцсан асуудал   Ангилал, зэрэглэл Орон...

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2021 оны 01-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2021 ОНЫ 01-Р УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТӨВ, ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХАНДАН ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ Хүснэгт 1     №     Байгууллагын  нэр                                              Шийдвэрлэлт     Шийдвэрлэлт         /%/ Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД