Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Нийгмийн даатгалын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм

Засгийн газрын 2014 оны 354 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН  БАЙЦААГЧИЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1. Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хяналт тавих,  нийгмийн даатгалын байцаагчийн үйл...

Уралдаан зарлаж, зохион байгуулах тухай

2019 онд сайн дурын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах зорилгоор “Иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд санаачлагатай, идэвхи зүтгэл гарган ажилласан нийгмийн даатгалын байцаагч,...

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэд даатгуулагч, байгууллага аж ахуйн нэгжид олгох лавлагааны хураамж

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/120 дугаартай тушаалаар батлагдсан нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэд даатгуулагч, байгууллага аж ахуйн нэгжид олгох лавлагааны хураамж

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД