Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Уралдаан зарлаж, зохион байгуулах тухай

2019 онд сайн дурын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах зорилгоор “Иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд санаачлагатай, идэвхи зүтгэл гарган ажилласан нийгмийн даатгалын байцаагч,...

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэд даатгуулагч, байгууллага аж ахуйн нэгжид олгох лавлагааны хураамж

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/120 дугаартай тушаалаар батлагдсан нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэд даатгуулагч, байгууллага аж ахуйн нэгжид олгох лавлагааны хураамж

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД