Авлигын эсрэг хийгдсэн ажил

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН...

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Шалгуур Хүрэх үр дүн   Хугацаа Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэл НЭГ.АВЛИГЫН ЭСРЭГ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 1.1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хэрэгжилтийн тайланг хагас бүтэн жилээр тайлагнах 2,4-р...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД