Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН...

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Шалгуур Хүрэх үр дүн   Хугацаа Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэл НЭГ.АВЛИГЫН ЭСРЭГ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 1.1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хэрэгжилтийн тайланг хагас бүтэн жилээр тайлагнах 2,4-р...

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2020 онд гэмт хэрэг, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН 2020 ОНД  ГЭМТ ХЭРЭГ, АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   2020.01.05 № Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө Ажил үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлт Хугацаа Хүрэх түвшин Хариуцах ажилтан 1 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтнуудыг...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД