Зарлагдсан сул орон тоо

2021 оны 02-р улирлын Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тоо

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тоо          Дэс дугаар       Захиалга өгсөн газар-байгууллагын нэр   Нэгжийн нэр Ажлын байрны   Ажлын байранд тавигдах шаардлага   Нэр       Хариуцсан асуудал   Ангилал, зэрэглэл Орон...

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн сул орон тоо

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тооны захиалга

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД