Зарлагдсан сул орон тоо

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн сул орон тоо

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тооны захиалга

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД