Өргөдөл гомдлын мэдээ, тайлан

2019 оны хагас жилийн байдлаар Нийгмийн даатгалын хэлтэст ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хүснэгт 1     № Байгууллагын нэр                                              Шийдвэрлэлт   Шийдвэрлэлт             /%/ Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо   Шийдвэрлэж хариу өгсөн   Бусад байгууллагад шилжүүлсэн   Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн   Хугацаа болоогүй   1 Говьсүмбэр НДХ 20 20 - - - 100% ДҮН 20 20 - - - 100%   2019 оны 02-р улирлын байдлаар иргэдээс Говьсүмбэр аймгийн НДХ-т хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт /хэлбэрээр/ Хүснэгт 2     №     Байгууллагын  нэр Шийдвэрлэлт Нийт ирсэн...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД